Avaluació

El TdS reb les qualificacions de No fet, Fet o Fet amb aprofitament i al ser un projecte transversal es valorarà com a tal, incidint en la qualificació global de les matèries treballades de la següent manera:

  • La nota de les activitats realitzades a Biologia i Geologia computaran el 10 % del global de Biologia i geologia
  • La nota de llengua anglesa computarà el 5 %
  • La nota de llengua catalana vinculada a l’activitat de geologia, computarà el 5%
  • La nota de llengua castellana vinculada a l’activitat de socials computarà el 5%

Tot seguit us exposem la rúbrica que seguirem per valorar el treball realitzat.

 Rúbrica per a l’avaluació de la plana web (50% de la nota final):

INDICADORS AVALUABLES

VALOR MÀXIM

25%

50%

75%

100%

RECERCA D’INFORMACIÓ

2

Poc esforç en la recerca d’informació i pobresa dels materials trobats.

0,5 punts

S’aprecia un lleu esforç en la recerca de material, però no sempre correspon al què demana.

1 punt

Bona  recerca de la informació i s’ha sabut seleccionar i explicar en la majoria dels casos.

1,5 punts

S’ha fet molt bona recerca d’informació i s’ha sabut trametre i explicar molt bé.

2 punts

ELABORACIÓ DELS CONTINGUTS

2

Contingut extret directament d’internet, llibres… sense cap mena d’elaboració, confús i sense sentit.

0,5 punts

Contingut poc elaborat i el contingut poc relacionat.

1 punt.

Contingut bastant elaborat i organització acurada.

1,5 punts

El contingut està molt elaborat i amb conclusions amb una bona planificació i selecció.

2 punts

LLENGUA CATALANA

1

Ple de faltes d’ortografia i amb dificultats d’expressió.

0,25 punts

Faltes d’ortografia i dificultat d’expressió.

0,5 punts

Molt poques faltes d’ortografia i claredat en l’expressió escrita.

0,75 punts

Sense faltes d’ortografia i amb expressió clara i fluida.

1 punt

LLENGUA CASTELLANA

1

Ple de faltes d’ortografia i amb dificultats d’expressió.

0,25 punts

Faltes d’ortografia i dificultat d’expressió

0,5 punts

Molt poques faltes d’ortografia i claredat en l’expressió escrita.

0,75 punts

Sense faltes d’ortografia i amb expressió clara i fluida.

1 punt

LLENGUA ANGLESA

1

Ple de faltes d’ortografia i amb dificultats d’expressió.

0,25 punts

Faltes d’ortografia i dificultat d’expressió.

0,5 punts

Molt poques faltes d’ortografia i claredat en l’expressió escrita.

0,75 punts

Sense faltes d’ortografia i amb expressió clara i fluida.

1 punt

ACTITUD DURANT LA SORTIDA

1

S’ha hagut de cridar l’atenció perquè no feia cas de les indicacions del professorat.

0,25 punts

S’ha hagut de cridar l’atenció del professorat comptades vegades.

0,5 punts

Seguia correctament les indicacions del professorat.

0,75 punts

Seguia i col·laborava en les indicacions i explicacions del professorat.

1 punt

TREBALL EN GRUP

1

Treballen massa individual i no es posen d’acord. Hi ha crits i retrets perquè un treballa més que un altre.

0,25 punts

Col·laboració només en l’estructura global i es nota que no hi ha hagut debat. I en ocasions no han sabut posar-se d’acord.

0,5 punts

Les tasques estan relacionades entre sí i ha una concordança entre els continguts i els alumnes s’han posat d’acord.

0,75 punts

El document mostra un treball conjunt i l’entesa entre el grup ha estat molt positiva, elaborant un treball enriquidor.

1 punt

PRESENTACIÓ FORMAL

1

Descuidada i gens atractiva

0,25 punts

Correcta, però poc atractiva.

0,5 punts

Acurada i bastant atractiva visualment.

0,75 punts

Ben treballada i visualment atractiva. 

1 punt

Rúbrica per a l’avaluació de l’exposició oral (50% de la nota final):

INDICADORS AVALUABLES VALOR MÀXIM 25% 50% 75% 100%
Salutació prèvia 1 no saluda ni es presenta i comença directament l’exposició

0,25 punts

senzillament saluda i sense presentar-se comença l’exposició

0,5 punts

saluda i es presenta de forma col·loquial i inicia l’exposició

0.75 punts

Saluda i es presenta correcta i formalment, presenta els companys del grup si és el cas, diu el títol i inicia l’explicació.

1 punt

Estructura (introducció, desenvolupament i conclusió) 2 el seu discurs no està estructurat en absolut i, per tant, no s’entén

0,5 punts

l’estructura no és clara i el missatge resulta confús.

1 punt

tot i que l’estructura no és del tot clara, s’entén molt bé el missatge

1,5 punts

S’identifica clarament l’estructura i s’entén molt bé el missatge.

2 punts

Registre lingüístic 2 constantment o sempre fa servir un vocabulari o expressions del registre col·loquial.

0,5 punts

barreja excessivament els registres col·loquial i estàndard en la seva explicació

1 punt

en la seva exposició predomina l’ús correcte dels registre estàndard i especialitzat de la matèria.

1,5 punts

Fa servir amb facilitat el vocabulari i les expressions dels registres estàndard i especialitzat, d’acord amb la situació comunicativa en què es troba.

2 punts

Discurs 2 discurs ple d’interrupcions, es repeteix i perd el fil.

0,5 punts

de tant en tant s’interromp, dubta i es repeteix; el discurs és poc fluid.

1 punt

el discurs és bastant fluid però hi ha alguna interrupció i repetició.

1,5 punts

El seu discurs és fluid, àgil, sense interrupcions ni repeticions.

2 punts

Entonació i pauses 1 el seu discurs és confús i poc entenedor. No utilitza els recursos tonals ni les pauses

0,25 punts

intenta utilitzar els canvis d’entonació i les pauses, però ho aconsegueix en poques ocasions

0,5 punts

utilitza força bé els recursos de l’entonació i les pauses per captar l’interès dels oients.

0,75 punts

Domina els canvis d’entonació i les pauses per captar l’interès dels oients i fer atractiu el seu discurs. 1 punt
Coneixement de la matèria 2 no segueix el guió o el llegeix. Les explicacions són poc clares i barreja conceptes. 0,5 punts segueix el guió perquè el llegeix amb freqüència. s’embolica quan explica.

1 punt

segueix el guió i s’explica però no sempre és clar.

1,5 punts

Segueix el guió i s’explica bé. 2 punts